Unity AdMob 5.4 Singleton Script

Unity AdMob 5.4 Singeleton Script

Unity AdMob 5.4 Singeleton Script

AdMob ile reklamlarınızı kolay bir şekilde yönetebilmeniz için singeleton olarak yazılmış reklam yönetim scripti kodları.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using GoogleMobileAds.Api;

// ReSharper disable once CheckNamespace
namespace UrhobA.Google.AdManager5x4
{
  public class AdManager : MonoBehaviour
  {
    private static AdManager _adManager;
    
    private InterstitialAd _interstitialAd;
    private BannerView _bannerView;
    private RewardedAd _rewardedAd;
    
    [SerializeField] private string
      bannerAdID,
      interstitialAdID,
      rewardedAdID;

    [SerializeField] private bool testMode, childMode;
    [SerializeField] private string testDeviceID;
    [SerializeField] private AdPosition bannerPosition;
    
    private IEnumerator _interstitialShowCoroutine, _rewardedAdShowCoroutine;

    private float
      _interstitialRequestTimeOutTime,
      _rewardedVideoRequestTimeOutTime;


    private float
      _autoBannerAdRequestTime = float.PositiveInfinity,
      _autoInterstitialAdRequestTime = float.PositiveInfinity,
      _autoRewardedAdRequestTime = float.PositiveInfinity;

    public delegate void RewardedAdGift(Reward gift);
    private RewardedAdGift _giftDelegate;
    
    private void Awake()
    {
      if (_adManager == null)
      {
        _adManager = this;
        DontDestroyOnLoad(this);

        #region Trim ID
        bannerAdID = bannerAdID.Trim();
        interstitialAdID = interstitialAdID.Trim();
        rewardedAdID = rewardedAdID.Trim();

        testDeviceID = testDeviceID.Trim();
        #endregion
        
        MobileAds.Initialize(adStatus => {});

        #region ADS Configuration

        var adConfiguration = new RequestConfiguration.Builder();
        
        if (testMode && !string.IsNullOrEmpty(testDeviceID))
          adConfiguration.SetTestDeviceIds(new List() {testDeviceID});

        if (childMode)
          adConfiguration.SetTagForChildDirectedTreatment(TagForChildDirectedTreatment.True);
      
        MobileAds.SetRequestConfiguration(adConfiguration.build());

        #endregion
        
        BannerAdLoad();
        InterstitialAdLoad();
        RewardedAdLoad();

      }else if(this != _adManager) Destroy(this);
    }

    private void Update()
    {
      var time = Time.realtimeSinceStartup;
    
      if (time >= _autoBannerAdRequestTime)
      {
        _autoBannerAdRequestTime = float.PositiveInfinity;
        BannerAdLoad();
      }

      if (time >= _autoInterstitialAdRequestTime)
      {
        _autoInterstitialAdRequestTime = float.PositiveInfinity;
        InterstitialAdLoad();
      }

      if (time >= _autoRewardedAdRequestTime)
      {
        _autoRewardedAdRequestTime = float.PositiveInfinity;
        RewardedAdLoad();
      }
    }

    #region Banner Ad
    private void BannerAdLoad()
    {
      if(!testMode && string.IsNullOrEmpty(bannerAdID))
        return;
      
      _bannerView?.Destroy();
      
      if (testMode && (string.IsNullOrEmpty(bannerAdID) || string.IsNullOrEmpty(testDeviceID)))
      {
#if UNITY_ANDROID
        _bannerView = new BannerView("ca-app-pub-3940256099942544/6300978111", AdSize.SmartBanner, bannerPosition);
#else
        _bannerView = new BannerView("ca-app-pub-3940256099942544/2934735716", AdSize.SmartBanner, bannerPosition);
#endif
      }
      else
      {
        _bannerView = new BannerView(bannerAdID, AdSize.SmartBanner, bannerPosition);
      }
      
      _bannerView.OnAdFailedToLoad += BannerViewLoadFailed;
      _bannerView.LoadAd(CreateAddRequest());
      _bannerView.Hide();
    }
    private void BannerViewLoadFailed(object sender, AdFailedToLoadEventArgs adFailedToLoadEventArgs)
    {
      Debug.Log(adFailedToLoadEventArgs.Message);

      if (_bannerView == null) return;
      
      _bannerView.Destroy();
      _bannerView = null;
    }

    public static void OnGetBannerAd() => GetBannerAd();
    private static void GetBannerAd()
    {
      if(_adManager == null) return;
      _adManager.BannerAdLoad();
    }

    public static void OnShowBannerAd() => ShowBannerAd();
    private static void ShowBannerAd()
    {
      if(_adManager == null)
        return;

      if (_adManager._bannerView == null)
      {
        _adManager.BannerAdLoad();
        if(_adManager._bannerView == null)
          return;
      }
    
      _adManager._bannerView.Show();
    }

    public static void OnHideBannerAd() => HideBannerAd();
    private static void HideBannerAd()
    {
      if(_adManager == null)
        return;

      _adManager._bannerView?.Hide();
    }
    #endregion

    #region Interstitial Ad

    private void InterstitialAdLoad()
    {
      if(!testMode && string.IsNullOrEmpty(interstitialAdID))
        return;
    
      if(_interstitialAd != null && _interstitialAd.IsLoaded())
        return;
    
      _interstitialAd?.Destroy();

      if (testMode && (string.IsNullOrEmpty(testDeviceID) || string.IsNullOrEmpty(interstitialAdID)))
      {
#if UNITY_ANDROID
        _interstitialAd = new InterstitialAd("ca-app-pub-3940256099942544/1033173712");
#else
        _interstitialAd = new InterstitialAd("ca-app-pub-3940256099942544/4411468910");
#endif
      }
      else
        _interstitialAd = new InterstitialAd(interstitialAdID);
      
      _interstitialAd.OnAdClosed += InterstitialDelegate;
      _interstitialAd.OnAdFailedToLoad += InterstitialAdLoadFailed;
      _interstitialAd.LoadAd(CreateAddRequest());

      _interstitialRequestTimeOutTime = Time.realtimeSinceStartup + 10f;
    }
    private void InterstitialAdLoadFailed(object sender, AdFailedToLoadEventArgs adFailedToLoadEventArgs)
    {
      Debug.Log(adFailedToLoadEventArgs.Message);
      _autoInterstitialAdRequestTime = Time.realtimeSinceStartup + 30f;

      if (_interstitialAd == null) return;
      _interstitialAd.Destroy();
      _interstitialAd = null;
    }
    private void InterstitialDelegate(object sender, EventArgs eventArgs)
    {
      InterstitialAdLoad();
    }

    public static bool OnCheckInterstitialAd() => CheckInterstitialAd();
    private static bool CheckInterstitialAd()
    {
      if (_adManager == null)
        return false;

      return _adManager._interstitialAd != null && _adManager._interstitialAd.IsLoaded();
    }

    public static void OnGetInterstitialAd() => GetInterstitialAd();
    private static void GetInterstitialAd()
    {
      if (_adManager == null)
        return;
      _adManager.InterstitialAdLoad();
    }

    public static void OnShowInterstitialAd() => ShowInterstitialAd();
    private static void ShowInterstitialAd()
    {
      if(_adManager == null)
        return;

      if (_adManager._interstitialAd == null)
      {
        _adManager.InterstitialAdLoad();
        if(_adManager._interstitialAd == null)
          return;
      }

      if (_adManager._interstitialShowCoroutine != null)
      {
        _adManager.StopCoroutine(_adManager._interstitialShowCoroutine);
        _adManager._interstitialShowCoroutine = null;
      }

      if (_adManager._interstitialAd.IsLoaded())
        _adManager._interstitialAd.Show();
      else
      {
        if(Time.realtimeSinceStartup >= _adManager._interstitialRequestTimeOutTime)
          _adManager.InterstitialAdLoad();

        _adManager._interstitialShowCoroutine = _adManager.InterstitialShowCoroutine();
        _adManager.StartCoroutine(_adManager._interstitialShowCoroutine);
      }
    
    }
    private IEnumerator InterstitialShowCoroutine()
    {
      var requestTimeOutNow = Time.realtimeSinceStartup + 2.5f;
    
      while (!_interstitialAd.IsLoaded())
      {
        if(Time.realtimeSinceStartup > requestTimeOutNow)
          yield break;
      
        yield return null;

        if (_interstitialAd == null)
          yield break;
      }
    
      _interstitialAd.Show();
    }
    #endregion

    #region Rewarded Ad
    private void RewardedAdLoad()
    {
      if(!testMode && string.IsNullOrEmpty(rewardedAdID))
        return;
    
      if(_rewardedAd != null && _rewardedAd.IsLoaded())
        return;

      if (testMode && (string.IsNullOrEmpty(testDeviceID) || string.IsNullOrEmpty(rewardedAdID)))
      {
#if UNITY_ANDROID
        _rewardedAd = new RewardedAd("ca-app-pub-3940256099942544/5224354917");
#else
        _rewardedAd = new RewardedAd("ca-app-pub-3940256099942544/1712485313");
#endif
      }
      else
        _rewardedAd = new RewardedAd(rewardedAdID);

      _rewardedAd.OnAdClosed += RewardedAdDelegate;
      _rewardedAd.OnAdFailedToLoad += RewardedAdLoadFailed;
      _rewardedAd.OnUserEarnedReward += RewardedAdSendGift;
      _rewardedAd.LoadAd(CreateAddRequest());

      _rewardedVideoRequestTimeOutTime = Time.realtimeSinceStartup + 30f;
    }
    private void RewardedAdLoadFailed(object sender,AdErrorEventArgs adFailedToLoadEventArgs)
    {
      Debug.Log(adFailedToLoadEventArgs.Message);
      _autoRewardedAdRequestTime = Time.realtimeSinceStartup + 30f;

      if (_adManager != null)
      {
        _rewardedAd = null;
      }
    }
    private void RewardedAdDelegate(object sender, EventArgs eventArgs)
    {
      RewardedAdLoad();
    }
    private void RewardedAdSendGift(object sender, Reward gift)
    {
      if (_giftDelegate == null) return;
      _giftDelegate(gift);
      _giftDelegate = null;
    }

    public static bool OnCheckRewardedAd() => CheckRewardedAd();
    private static bool CheckRewardedAd()
    {
      if (_adManager == null)
        return false;

      return _adManager._rewardedAd != null && _adManager._rewardedAd.IsLoaded();
    }

    public static void OnGetRewardedAd() => GetRewardedAd();
    private static void GetRewardedAd()
    {
      if(_adManager == null)
        return;
      
      _adManager.RewardedAdLoad();
    }

    public static void OnShowRewardedAd(RewardedAdGift rewardedAdGift) => ShowRewardedAd(rewardedAdGift);
    private static void ShowRewardedAd(RewardedAdGift rewardedAdGift)
    {
      if (_adManager == null)
        return;

      if (_adManager._rewardedAd == null)
      {
        _adManager.RewardedAdLoad();
        if(_adManager._rewardedAd == null)
          return;
      }

      if (_adManager._rewardedAdShowCoroutine != null)
      {
        _adManager.StopCoroutine(_adManager._rewardedAdShowCoroutine);
        _adManager._rewardedAdShowCoroutine = null;
      }

      _adManager._giftDelegate = rewardedAdGift;
    
      if(_adManager._rewardedAd.IsLoaded())
        _adManager._rewardedAd.Show();
      else
      {
        if(Time.realtimeSinceStartup >= _adManager._rewardedVideoRequestTimeOutTime)
          _adManager.RewardedAdLoad();

        _adManager._rewardedAdShowCoroutine = _adManager.RewardedAdShowCoroutine();
        _adManager.StartCoroutine(_adManager._rewardedAdShowCoroutine);
      }

    }
    private IEnumerator RewardedAdShowCoroutine()
    {
      var requestTimeOutNow = Time.realtimeSinceStartup + 10f;
      while (!_rewardedAd.IsLoaded())
      {
        if(Time.realtimeSinceStartup > requestTimeOutNow)
          yield break;

        yield return null;
      
        if(_rewardedAd == null)
          yield break;
      }
      _rewardedAd.Show();
    }
    #endregion
    private static AdRequest CreateAddRequest()
    {
      return new AdRequest.Builder().Build();
    }
  }  
}

Scripti projenize dahil ettikten sonra inspector penceresinden gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra;

using UrhobA.Google.AdManager5x5; 

i scriptinize ekleyip, kullanmak istediğiniz reklam komutunu

 AdManager.ShowBannerAd();

AdManager.ShowInterstitialAd();

AdManager.ShowRewardedAd();

diyerek kullanabilirsiniz.

Projenin GitHub sayfasına gitmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

UrhobA -> GitHub